ufabet

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

บทนำ

ความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปกป้องการดำเนินงานและทรัพย์สินของ UFABET โปรแกรมรักษาความปลอดภัยของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานของทรัพยากรข้อมูล เพื่อให้มั่นใจถึงคุณค่าในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ

 • การรักษาความลับ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าถึงข้อมูลถูกจำกัดไว้เฉพาะหน่วยงานที่ได้รับอนุญาต ตามหลักการ “จำเป็นต้องรู้”
 • ความสมบูรณ์: ปกป้องความถูกต้องและความครบถ้วนของข้อมูลตลอดการประมวลผลและการจัดการ
 • ความพร้อมใช้งาน: สินทรัพย์ข้อมูลการรับประกันสามารถเข้าถึงได้และใช้งานได้เมื่อหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตต้องการ

 

วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์ของนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของ UFABET คือการสรุปการดำเนินการและพฤติกรรมที่จำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงและปกป้อง UFABET.Global พันธมิตรทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 

กลุ่มเป้าหมาย

นโยบายนี้ใช้กับบุคคล หน่วยงาน หรือกระบวนการทั้งหมดที่มีปฏิสัมพันธ์กับ UFABET แหล่งข้อมูลทั่วโลก

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ผู้บริหารระดับสูง

 • พัฒนาและดำเนินโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลตามหลักการประเมินความเสี่ยง
 • บูรณาการกระบวนการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเข้ากับการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงาน
 • จัดสรรทรัพยากรทางการเงินเพื่อรักษาความปลอดภัยข้อมูล
 • แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลและให้อำนาจปฏิบัติตาม
 • จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับประสิทธิผลของโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูล

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูล

 • เป็นประธานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยข้อมูลและให้ข้อมูลอัปเดตแก่ผู้บริหารระดับสูง
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและสัญญา
 • ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของข้อมูล ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน
 • พัฒนาและดำเนินการตามนโยบาย ขั้นตอน และแนวปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล
 • ดำเนินโครงการฝึกอบรมและความตระหนักรู้สำหรับบุคลากร
 • รายงานประสิทธิผลของโครงการรักษาความปลอดภัยข้อมูลเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

 • กำหนด ทบทวน และแนะนำนโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 • ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดด้านความปลอดภัย
 • ประเมินประสิทธิผลของการควบคุมความปลอดภัยของข้อมูล
 • แก้ไขปัญหาการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและแนะนำมาตรการแก้ไข
 • ส่งเสริมการศึกษาและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของข้อมูลแก่พนักงาน
 • ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยข้อมูลเพื่อรายงานความสามารถของโปรแกรม

พนักงาน ผู้รับเหมา และบุคคลที่สามทั้งหมด

 • ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามโปรแกรมความปลอดภัยของ UFABET
 • ลงนามและตกลงที่จะปฏิบัติตามนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้
 • ขอคำแนะนำจากทีมรักษาความปลอดภัยข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาด้านความปลอดภัย
 • ใช้ทรัพยากรข้อมูลของ UFABET ตามนโยบายความปลอดภัย

นโยบาย

 • UFABET มีโปรแกรมการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่ประกอบด้วยนโยบาย มาตรฐาน ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
 • โปรแกรมนี้รับประกันการปกป้องการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งานผ่านการควบคุมด้านการบริหาร กายภาพ และทางเทคนิค
 • การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ข้อบังคับ และสัญญาเป็นสิ่งที่จำเป็น

อ้างอิง

 • ISO 27002:5, 6, 7, 18
 • NIST CSF: ID.AM, ID.BE, ID.GV, PR.AT, PR.IP

การยกเว้น

 • คำร้องขอยกเว้นจากข้อกำหนดบางประการอาจถูกส่งตามกระบวนการขอยกเว้นของ UFABET

การบังคับใช้

 • การละเมิดนโยบายนี้อาจส่งผลให้เกิดการลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างหรือสัญญา และบทลงโทษที่เกี่ยวข้อง

นโยบายการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลนี้สรุปถึงความมุ่งมั่นของ UFABET ในการรักษามาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องทรัพย์สินของเราและรับรองความสมบูรณ์ของการดำเนินงานของเรา